logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(100)

Published: 2018.04.12
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

AN APPLICATION OF COMPUTER MODELING IN THE PROCESS OF OPTIMIZATION CONSTRUCTION SOLUTIONS BYDESIGNING THE GRAIN-PURIFICATION MACHINES

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

Samchuk Yuriy Postgraduate Student of Zhytomyr National Agroecological University (7, Staryi Boulevard, Zhytomyr, 10002, Ukraine, e-mail: yurijsamchuk@gmail.com).

 

Annotation

Methods analysis of modeling the process that going in aspiration chambers of air separators is carried out. By means of the computer program Solid Works (Flow Simulation) was simulated the air flow process  in the aspiration chamber  of air separator that developed on the basis of a patented construction [11]. According to the results of the simulation analysis of the air separator construction has been carried out. It identified a number of deficiencies, submitte do ffersto improvement, also  computer simulation of the airflow in the 3D - model of the air separator construction was made

Keywords: air separator, computer modeling, 3D - model, Solid Works, pneumatic separation channel.

List of references

[1]          Tseiko A. V. Analiz isnuiuchykh CAD/CAM/CAEsystem, yikh potentsiini mozhlyvosti pry postanovtsi eksperymentu / A. V. Tseiko // Naukovi notatky: mizhvuzivskyi zbirnyk: kviten-traven 2013r. – Lutsk: LNTU, 2013. – Vyp. 41(2). – s. 244-250.

[2]           

[3]          Didur V. A. Dynamika dyspersnoi fazy zapylenoho povitrianoho potoku u vertykalnomu pototsi pnevmoseparatorivrushanky rytsyny / V. A. Didur, A. B. Chebanov // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva im. P.Vasylenka. – 2012. – #124. – s. 52-63.

[4]          LukianenkoV. M. Metod raschёta aэrodynamycheskykh syl y momentov, deistvuiushchykh na semena rastytelnыkh kultur dvyzhushchykhsia po naklonnoi vybryruiushchei poverkhnosty v potoke vozdukha/ V. M. Lukianenko, A. A. Nykyforov // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva im. P.Vasylenka. – 2013. – #135.

[5]          Saytov V. E. Povыshenye эffektyvnosty funktsyonyrovanyia zernoochystytelnыkh mashyn putem sovershenstvovanyia ykh osnovnыkh rabochykhorhanov y pnevmosystem s fraktsyonnoi separatsyei: dys. doktora tekhn. nauk: 05.20.01 / Vyktor Efymovych Saytov . – Kyrov, 2013. – 85 s.

[6]          Matematycheskoe modelyrovanye techenyia vozdukha v pnevmoseparyruiushchei systeme modyfytsyrovannoi konstruktsyy separatora predvarytelnoi ochystky zerna SPO-50: otche o razrabotke nauchno-tekhnycheskoi produktsyy / Khorolskyi mekhanycheskyi zavod;  yspoln.: V. E. Kostiuk, E. Y. Kyrylash. – Khorol, 2013. – 15 s.

[7]          Matematychne modeliuvannia techii povitria v kameri aspiratsiinii BSKh-100.20modyfikovanoi konstruktsii: zvit pro rozrobku naukovo-tekhnichnoi produktsii / Khorolskyi mekhanichnyi zavod; vykon.: V. Ye. Kostiuk, O. I. Kyrylash. – Khorol, 2015. – 19 s.

[8]          Chernыshev D. Yu. Sovershenstvovanye vozdushnoi systemы kombynyrovannoi zernoochystytelnoi mashynы: dys. kand. tekh. nauk: 05.18.12 / Chernыshev Dmytryi Yurevych. – M., 2011. – 73 s.

[9]          Romanov H.Y. Protsessы v vozdushnom separatore s dyametralnыm ventyliatorom.[Tekst] – Dys. ...kand. tekhn. nauk. – M., 1983. – 255 s.

[10]      Korovkyn A.H. Yssledovanye aэrodynamycheskykh skhem korpusov dyametralnыkhventyliatorov bez vnutrenneho napravliaiushcheho apparata. [Tekst]//Promыshlennaia aэrodynamyka. Aэrodynamyka lopatochnыkh mashyn, kanalovy struinыkh techenyi: Sbornyk statei. – M.: Mashynostroenye,1986. – s. 71-80.

[11]      Korovkyn A.H. Yssledovanye rehulyruiushchykh эlementov dyametralnыkhventyliatorov. [Tekst] //Promыshlennaia aэrodynamyka. Aэrodynamykalopatochnыkh mashyn, kanalov y struinыkh techenyi: Sbornyk statei. – M.:Mashynostroenye, 1986. – s. 80-88.

[12]      Patent 115172 UA, MPK (2017.01) V07V 4/00, V02V 1/00 Povitrianyi separator / Stelmakh V. M., Samchuk Yu. Yu.; zaiavnykyStelmakh V. M., Samchuk Yu. Yu. – u2016.09203; zaiavl. 02.09.2016; opubl. 10.04.2017, Biul. #7, 2017r.

[13]      Realistic particle shapes: veb-sait. URL: http://www.rockydem.com/index.php?pg=particle_shapes (data zvernennia: 12.10.2017).

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).