logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(116)

Published: 2022.04.29
DOI: 10.37128/2520-6168-2022-1


Description:
The journal solves the problems of creation and improvement of machinery and technologies for agriculture: 131 - Applied Mechanics, 132 - Materials Science, 133 - Industrial Engineering, 141 - Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, 208 - Agricultural Engineering.

Read about journal

AUTOMATED SYSTEM FOR DRYING SUGAR PRODUCTION PULP

DOI: 10.37128/2520-6168-2022-1-8
PDF Повернутись

Oleksandr Voznyak – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics of Vinnitsa National Agrarian University (3 Soniachna St., Vinnitsa, 21008, Ukraine, email: alex.voz1966@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0986-6869).

Ihor Babyn – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of machinery and equipment for agricultural production of Vinnytsia National Agrarian University (St. Soniachna, 3, Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: ihorbabyn@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7070-4957).

Annotation

Sugar production is one of the most complex and energy-intensive. Conditions of high competition of modern reality bring to the fore such indicators as quality, energy consumption, cost. Such conditions dictate the need to apply the latest scientific advances in the automation of sugar production technologies.
The automation of the sugar industry ensures high-quality, efficient operation of all technological sections of the sugar plant only through a comprehensive approach to solving this problem. One of the main problems in creating the ACS TP of the sugar industry is the stabilization of the flow line of the main product of sugar technology, as well as maintaining optimal levels of product stock in intermediate (buffer) collections of sugar technology. The technological complex of the sugar industry enterprise consists of areas of procurement, storage, preparation of raw materials for processing, departments of juice production, purification of diffusion juice, areas of finished product production, storage and auxiliary production.
Increasing productivity in sugar factories, developing new technology to improve quality, increase the efficiency of sugar industries that require renewal, as well as improving management systems using modern measuring and automation tools.
Automation of technological processes with the use of automated complexes, machines, mechanisms, modern means of automation and computer technology is one of the main directions of scientific and technological progress in all sectors of the economy.
The analysis and development of the automated system of dispatch control of the drying process of pulp in sugar production is carried out in the work. The system is based on SCADA - Trace Mode 5.10 system manufactured by AdAstra. The result is a fully functional system that can be used in sugar production and the advantage of its implementation is to increase efficiency compared to existing systems.

Keywords: sugar industry, automation, raw materials, drying, pulp, system.

List of references

[1]    Ladanyuk, A.P. (2004). Osnovy systemnoho analizu: navch. posib. [Fundamentals of systems analysis]. Vinnytsya: Nova knyha. [in Ukrainian].
[2]    Mekhanizatsiya, elektryfikatsiya ta avtomatyzatsiya silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva. [Mechanization, electrification and automation of agricultural production]; za red. A.V. Rudya. (2012). Kyiv: Ahroosvita. [in Ukrainian].
[3]    Papinov, V.N., Skydan, Yu.A. (1999). Instrumentalʹni zasoby avtomatyzatsiyi proektuvannya  kompʺyuteryzovanykh system upravlinnya: navch. posib. [Tools for automating the design of computerized control systems]. Vinnytsya: VDTU. [in Ukrainian].
[4]    Zhukovsky, EY, Skakovsky, YM, Vitvitsky, VD. (2011). Bahatorivneva ASUTP tsukrovoho zavodu. Avtomatyka. [Multilevel automatic control system of the sugar factory. Automatics]. XVIII Mizhnarodna konferentsiya z avtomatychnoho upravlinnya, 28-30 veresnya 2011 roku: materialy konferentsiyi. Lviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, 167–168. [in Ukrainian].
[5]    Hrabko, V.V., Kucheruk, V.Y., Voznyak, O.M. (2009). Mikroprotsesorni systemy keruvannya elektropryvodamy: navch. posib. [Microprocessor control systems for electric drives]. Vinnytsya: VNTU. [in Ukrainian].
[6]    Vorobyova, O.M., Ivanchenko, V.D. (2009). Osnovy skhemotekhniky: pidruch. [Fundamentals of circuitry]. Odesa: Feniks. [in Ukrainian].
[7]    Vorobyova, O.M., Savytska, M.P., Fleyta, Yu.V. (2016). Tsyfrovi prystroyi: navch. posib. [Digital devices]. Odesa: ONAZ im. O.S. Popova. [in Ukrainian].
[8]    Wozniak, O.M., Shtuts, A.A., Zamriy, M.A. (2021). Rozrobka mikroprotsesornoho kontrolera dlya vymiryuvannya liniynoho peremishchennya rukhomykh orhaniv vykonavchykh mekhanizmiv dlya vibratsiynykh mashyn. [Development of a microprocessor controller for measuring the linear movement of moving actuators for vibrating machines]. Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh, 2, 71–84. [in Ukrainian].
[9]    Wozniak, O.M., Shtuts, A.A., Zamriy, M.A. (2021). Systema upravlinnya kolektornym dvyhunom. [Collector motor control system]. Tekhnika, enerhetyka, transport APK, 2, 57–66. [in Ukrainian].
[10]    Wozniak, O.M., Shtuts, A.A., Kolisnyk, M.A. (2021). Suchasni systemy elektropryvodiv. Teoriya ta praktyka: navch. posib. [Modern electric drive systems. Theory and practice]. Vinnytsya: TOV «TVORY». [in Ukrainian].
[11]    Wozniak, O.M., Kolisnyk, M.A. (2019). Optymizatsiya impulʹsnoho rehulyuvannya halʹmuvannya dvyhuna postiynoho strumu. [Optimization of impulse regulation of braking of the DC motor]. Visnyk LNAU. Seriya: Ahroinzhenerni doslidzhennya, 23, 95–99. [in Ukrainian].
[12]    Zhang, T., Chakrabarty, K., Fair, R.B. (2002). Microelectrofluidic Systems: Modeling and Simulation. CRC Press. Boca Raton. FL. [in English].
[13]    Lukinyuk, M.V. (2008). Avtomatyzatsiya typovykh tekhnolohichnykh protsesiv: tekhnolohichni obʺyekty keruvannya ta skhemy avtomatyzatsiyi: navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl., yaki navchayutʹsya za napryamom «Avtomatyzatsiya i kompʺyuterno-intehrovani tekhnolohiyi». [Automation of typical technological processes: technological control objects and automation schemes]. Kyiv: NTUU «KPI». [in Ukrainian].
[14]    Elperin, I.V., Pupena, O.M., Sidletsky, V.M., Shved, S.M. (2015). Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv: pidruch. [Automation of production processes]. Kyyiv: Vydavnytstvo Lira-K. [in Ukrainian].
[15]    Ladanyuk, A.P., Trehub, V.H., Elperin, I.V. (2001). Avtomatyzatsiya tekhnolohichnykh protsesiv i vyrobnytstv kharchovoyi promyslovosti. [Automation of technological processes and productions of the food industry]. Kyiv: Ahrarna osvita. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).