logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(112)

Published: 2021.03.23
DOI: 10.37128/2520-6168-2021-1


Description:
The journal solves the problems of creation and improvement of machinery and technologies for agriculture: 131 - Applied Mechanics, 132 - Materials Science, 133 - Industrial Engineering, 141 - Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, 208 - Agricultural Engineering.

Read about journal

COMPREHENSIVE FILTRATION SYSTEM FOR CLOSED HYDROSYSTEMS OF AGRICULTURAL EQUIPMENT

DOI: 10.37128/2520-6168-2021-1-13
PDF Повернутись

Gunko Iryna – PhD, Associate Professor, Vice-President of the Training,Research and Production Complex "All-Ukrainian Scientific-Training Consortium" (3 Solnechnaya St, Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: maniy@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-5470-7413).
Stadnik Mykola – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department "Department of Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics " of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnychna str., Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: stadnik1948@gmail.com ).
Shargorodskiy Serhiy – PhD, Associate Professor of the Department "Machinery and Equipment of Agricultural Production" of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnychna str., Vinnytsia, Ukraine, 21008,e-mail: sergey20@vsau.vin.ua, https://orcid.org/0000-0003-2125-773X).
Rutkevych Volodymyr – PhD, Associate Professor of the Department of Machinery and Equipment for Agricultural Production of Vinnytsia National Agrarian University  (Sonyachna Str., 3, Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: v_rut@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-6366-7772 ).

Annotation

The article the issue of increasing the durability and reliability of units of closed hydraulic systems of agricultural equipment by ensuring the purity of the working fluid is considered. The analysis of existing systems of filtration of working liquid for the closed hydraulic systems of the agricultural equipment is resulted. It is noted that the basis of the created and implemented filtration systems are filtration installations in pressure mains, including with automatic washing, which provide filtration fineness up to 50 μm, filter elements which have high strength, reliability and are capable of countercurrent washing at working pressure of hydraulic system.
The complex system of filtration of working liquid for the closed hydraulic systems of the agricultural equipment is offered. The filtration system of the working fluid provides for the use of filters with backwash and filtration elements with a slit-like brass wire of round cross section. The total length of the filtration gap of one filtration element with a width of 0.05 mm is 40 m
The filter provides passive cleaning technology - countercurrent flushing, as the simplest in design, easy to manufacture and sufficiently efficient and cheap.
Feature of the filtration installation is a possibility of washing of its filtration elements by a countercurrent of working liquid. The signal for flushing is the occurrence of a pressure drop on the filter, which can be used to judge the degree of contamination and the readings of manometers installed at the inlet and outlet of a closed hydraulic system of agricultural equipment.
It is noted that the developed complex filtration system for closed hydraulic systems of agricultural equipment will increase the reliability of control hydraulics at least twice and reduce costly downtime of agricultural machinery due to failure of sealed elements of hydraulic equipment.

Keywords: hydraulic drive, working fluid, filter unit, filter, cleaning, pumping station, reliability, universal hydraulic forklift.

List of references

[1]    Ratushna, N., & Mahmudov, I., & Kokhno, A.  (2007).  Metodychni  pidkhody  do  stvorennia  novoi silskokhospodarskoi tekhniky u vidpovidnosti z vymohamy rynku naukoiemnoi produktsii [Methodical approaches  to  the  creation  of  new  agricultural  machinery  in  accordance  with  the  demands  of  the market of science-intensive products]. MOTROL, 9. 119–123 [in Ukrainian].
[2]    Ivanov, M.I., & Shаrhоrоdskyi, S.А., & Rutkevych, V.S. (2013). Pіdvyshchеnnia еkspluаtаtsіinоi еfеktyvnоstі blоchnо-pоrtsіinоhо vyvаntаzhuvаchа kоnsеrvоvаnych kоrmіv shliakhоm hіdrоfіkаtsіi pryvоdа rоbоchиkh оrhаnіv [Improving the operational efficiency of the block-batch unloader of canned fodder by hydration of the drive of working bodies.]. Prоmyslоvа hіdrаvlіkа і pnеvmаtykа – Industrial hydraulics and pneumatics. №1(39). 91–96 [in Ukrainian].
[3]    Fіnkеlshtеinn, Z.L., & Аndrеnkо, P.М., & Dmitrіenkо, О.V. (2014). Еkspluаtаtsіia,  оbsluhоvuvаnnia tа  nаdіinіst hіdrаvlіchnykh mаshyn і hіdrоpryvоdіv [Operation, maintenance and reliability of hydraulic machines and hydraulic drives]. Khаrkіv : Vydаvnychyi tsеntr. NТU “KhPІ” [in Ukrainian].
[4]    Mоchаlin, Е.V., & Khаlаtоv, А.А. (2009).  Prоblеmy prоmyshlеnnоi оchistki zhidkоstеi оt mеkhаnichеskikh zаhriaznеnii i primеnеniе rоtаtsиоnnykh filtrоv [Problems of industrial purification of liquids from mechanical pollution and application of rotary filters]. Prоmyshlеnnаia tеplоtеkhnikа – Industrial heat engineering. Т.31, №2. 57-69 [in Russian].
[5]    Ivanov, M.I., & Rutkevych, V.S., & Kolisnyk, O.M., & Lisovoy, I.O. (2019). Research of the influence of the parameters of the block-portion separator on the adjustment range of speed of operating elements. INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 37–44[in Romania].
[6]    Rybаkоv, K.V., & Kоvаlеnkо, V.P., & Bоrzеnkо, V.А. (1989). Puti sоvеrshеnstvоvаniia sistеm оbеspеchеniia chistоty nеftеprоduktоv nа sklаdаkh аhrоprоmyshlеnnykh prеdpriiatii [Ways to improve the systems for ensuring the purity of petroleum products in the warehouses of agricultural enterprises]. Enеrhоtеkhnichеskiе srеdstvа sеlskоkhоziaistvеnnоhо nаznаchеniia i ikh tеkhnichеskie sistеmy – Energy equipment for agricultural purposes and their technical systems. Моskvа: Sbоrnik nаuchnykh trуdоv МIISP, 113 [in Russian].
[7]    Kоlmаkоv, Е. А., & Kоndrаshовv, P. М., & Zеnkоv, I. V. Оbzоr kоnstruktsii filtrоv  v  sоstаvе  pоhruzhnykh  elеktrоtsеntrоbеzhnykh  nаsоsоv  prи  dоbychе nеfti [Overview of structures filters as a part of submersible electrocentrifugal pumps at oil production]. Vеstnik KuzHTU – Bulletin of KuzSTU. 2016. №1 (113). 151–157[in Russian].
[8]    Моchаlin, Е. V. (2004). Pеrspеktivy  ispоlzоvаniia  filtrоv  s  vrаshchаiushchimsia filtrоelеmеntоm dlia оchistki zhidkоstеi оt mеkhаnichеskikh primеsеi [Prospects for the use of filters with a rotating filter element for cleaning liquids from mechanical impurities]. Ekоtеkhnоlоhii i rеsursоsbеrеzhеniе – Ecotechnology and resource conservation. 4. 73–76 [in Russian].
[9]    Моchаlin, Е.V. (2007). Vliianiе kоnstrуktsii filtrоelеmеntа rоtаtsiоnnоhо filtrа nа hidrоdinаmichеskii effеkt оchistki zhidkоsti [Influence of the design of the filter element of the rotary filter on the hydrodynamic effect of liquid purification]. Vоstоchnо-еvrоpеiskii zhurnаl pеrеdоvykh tеkhnоlоhii – Eastern European Journal of Advanced Technologies. № 5/3 (29). 46–51 [in Ukrainian].
[10]    Lоhvinоv, L. М. (1992). Теkhnichеskаia  diаhnоstikа  zhidkоstnykh  sistеm tеkhnоlоhichеskоhо оbоrudоvаniia  pо  pаrаmеtrаm  rаbоchеi  zhidkоsti  [Technical diagnostics of liquid systems of technological equipment according to the parameters of the working liquid]. Моskvа: TsNТI «Pоiсk» [in Russian].
[11]    Lurye, Z. Ya, & Fedorenko, I. M. (2010). Issledovanie rabochego protsessa mekhatronnogo gidroagregata sistemy smazki metalurgicheskogo oborudovaniya s uchetom kharakteristik dvukhfaznoy zhidkosti [Study of the working process of a mechatronic hydraulic unit of a lubrication system of metal-lurgical equipment with regard to the characteristics of two-phase fluid]. MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. 12, 10–25 [in Poland].
[12]    Udlеr, E.I., & Kаdоchnikоvа, М.V. (1996)/ Srеdstvа filtrаtsii dlia mоbilnykh mаshin i mеkhаnizmоv, eksplyаtiruеmykh pru pоnizhеnnykh tеmpеrаturаkh. Теz. dоkl. mеzhdunаrоdnоi kоnfеrеntsii, Тiumеn. 56–59 [in Russian].
[13]    Fіnkеlshtеinn, Z.L., & Bоikо, L.Н. (2003). Snizhеniе zаhriaznеnnоsti vоdnykh rеsursоv zа schеt  primеnеniia hиdrоdinаmichеskikh filtrоv [Reducing pollution of water resources through the use of hydrodynamic filters]. Prоmyslоvа hіdrаvlіkа і pnеvmаtykа – Industrial hydraulics and pneumatics. 2. 28–32 [in Ukrainian].
[14]    Semin, D. А., & Rоhоvоi, А. S. (2016). Vliianiе tipа i rаzmеrа rаschеtnykh sеtоk nа  tоchnоst  rаschеtа  tеchеnii  v  vikhrеkаmеrnykh  nаhnеtаtеliakh [Influence of the type and size of computational grids on the accuracy of calculating flows in vortex-chamber blowers]. Vіsnyk Nаtsіоnаlnоhо  tеkhnіchnоhо  unіvеrsytеtu  KhPІ.  Sеrіia:  Hіdrаvlіchnі  mаshiny  tа hіdrоаhrеhаty – Bulletin of the National Technical University of KhPI. Series: Hydraulic machines and hydraulic units. 41. 70–77 [in Ukrainian].
[15]    Оlyvy mаstylnі. Nоmеnklаturа pоkаznykіv. (2003). DSTU 4106:2003. from 1 January 2003.Kyiv : Derzhspozhyvstandart. [in Ukrainian].
[16]    Pаt. KM 36727 Ukraina. (2008). Filtroelement shchelevoho tipa [Slotted filter element]. Publ. 10.11.2008 [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).