logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 4(103)

Published: 1970.01.01
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:

Read about journal

FORCES OF THE POWER OF THE DIESEL ENGINE FOR ACCOUNT USE OF TOURBODAGHDING

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

Vadim Ryaboshapka – PhD, Senior Lecturer of the Department of “Internal Combustion Engines and Alternative Fuel Resources”, Vinnytsia National Agrarian University (3, Sunny St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: vadym@vsau.vin.ua.
Anatoly Pyasetsky – Senior Lecturer of the Department of “Internal Combustion Engines and Alternative Fuel Resources”, Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyschaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: tolvsau@ukr.net.
Anatoliy Jelenych - Assistant of the Department "Internal Combustion Engines and Alternative Fuel Resources" of Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyshchaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: yelenych@vsau.vin.ua.

 

Annotation

The analysis of technical characteristics of engines, in particular tractor, modern and discarded in production, used in agriculture, considered the problem of non-conformity of characteristics of engines in the current conditions of agricultural production and found a solution to this problem by improving the engine 2Ч11,5 / 12,0 .

Keywords: engine power, turbocharging, turbocharger, turbocharger, characteristics of the engine.

List of references

[1] Chernilevskyi M. S. (2012) Ahrotekhnichni vymohy ta otsinka yakosti obrobitku gruntu. [Agrotechnical requirements and assessment of the quality of soil cultivation ].Zhytomyr: Vyd-vo «Zhytomyrsʹkyy natsionalʹnyy ahroekolohichnyy universytet».[in Ukrainian].

[2] Pohorilets O. M. (2008) Zernozbyralʹnyy kombayn sʹohodni, vchora i zavtra.[ Combine harvester today, yesterday and tomorrow.] Nizhyn:Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv III-IV rivniv akredytatsiyi Ministerstva ahrarnoyi polityky Ukrayiny napryamu pidhotovky «Protsesy, mashyny ta obladnannya ahropromyslovoho vyrobnytstva». Mozhe buty vykorystane dlya pidhotovky fakhivtsiv za napryamamy “Ahronomiya”, “Ekonomika i pidpryyemnytstvo” ta “Ahrarnyy menedzhment” / O. M. Pohoriletsʹ, M. O. Pohoriletsʹ, YU. O. Pohoriletsʹ – http://elibrary.nubip.edu.ua/2520/1/ Zernozbyralʹnyy_kombayn_sʹohodni_vchora_ zavtra_11_2008_Nizhyn(1).pdf [in Ukrainian]

[3] Kurasov V. S. (2011) Traktory i avtomobili, primenyayemyye v sel'skom khozyaystve[Tractors and cars used in agriculture] Uchebnoye posobiye.Krasnodar: Kubanskiy GAU [in Russian].

[4] Katalog tekhniki MTZ [Catalog of MTZ equipment] / “Tekhnotorg” – tekhnika dlya agrobiznesa, zapchasti, servis [in Russian] .

[5] Anisimov V. F.(2017) Traktory i avtomobili[Tractors and cars.] Vinnytsya: VNAU  Metodychni rekomendatsiyi do vykonannya kursovoyi roboty z dystsypliny «Traktory i avtomobili» dlya studentiv osvitnʹoho stupenya «bakalavr» haluzi znanʹ 20 «Ahrarni nauky i prodovolʹstvo» [in Ukrainian]

[6] Diesel Engine D-120-44(45), D-21А1 [Dizel'nyj dvigatel' D-120-44(45), D-21А1] Retrieved from: http://technoimpex.com.ua/dd-d-120/ [in Russian].

[7] T-16 tractor. The structure, the principle of operation, characteristics and repair of tractors T-16, T-16 M and T-16 MG [Traktor T-16. Ustrojstvo, princip raboty, harakteristiki i remont traktorov T-16, T-16 M i T-16 MG] Retrieved from: http://traktor-t-16.ru/tehnicheskie-harakteristiki-t-16 [in Russian].

[8] Nikolayenko A. V.(1984) Teoriya, konstruktsiya i raschet avtotraktornykh dvigateley.[ Theory, design and calculation of motor-vehicle engines.]  Moscow: Kolos. - (Uchebniki i ucheb. posobiya dlya vyssh. s.-kh. zavedeniy).[in Russian]

 

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).