logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(108)

Published: 2020.08.27
DOI: 10.37128/2520-6168-2020-1


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

INDEPENDENT ELECTRICITY SUPPLY TO LIVESTOCK FARMS BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES

DOI: 10.37128/2520-6168-2020-1-15
PDF Повернутись

Stadnik Mykola – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department "Department of Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics " of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnychna str., Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: stadnik1948@gmail.com ).
Gunko Iryna – PhD, Associate Professor, Vice-rector for scientific-pedagogical and educational work Vinnytsia National Agrarian University  (3 Solnechnaya St, Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: irynagunko@vsau.vin.ua).
Protsenko Dmytro   PhD, Associate Professor, Department of Electromechanical Automation Systems in Industry and Transportation, Vinnitsa National Technical University (Khmelnytske shose, Vinnytsia, 21021, Ukraine, e-mail: procenko.dp@vntu.edu.ua ).

Annotation

The paper analyzes the energy potential of autonomous power supply based on renewable energy sources in a livestock farm. Based on calculations of the amount of farm waste that act as raw materials for a biogas power plant, the amount of electricity that can be produced from biogas has been determined. The value of electricity generation was also determined when a biogas plant and solar panels are used together in order to fully cover the need for electricity. It has been established that the use of renewable energy sources for autonomous power supply has significant potential for growth, in particular, the generation of electricity by a biogas power plant is calculated according to the minimum indicators for a cattle farm, provides 57% of the required electricity, in addition, there is also thermal energy, which is used for heating farms. The combined operation of the biogas plant and solar panels installed on the roof of the farm allows to cover the need for electricity with a reduction factor of 2.6 solar panels generation. The use of biogas obtained from the waste of a cattle farm and together with solar panels makes it possible to cover the need for electricity with a significant reserve. For a typical farm of 100 cattle, this stock is about 80%. The use of which is possible with the use of energy storage devices and the formation of a biogas reserve. It has been established that the electrical power of a biogas plant, which works in conjunction with solar panels, should be at least the average value of the power consumption to provide autonomous power supply to consumers of the livestock farm, especially in the winter months when solar insolation is minimal.

Keywords: livestock farm, load schedule, generator, biogas, solar power autonomous electricity supply.

List of references

[1]    Voytyuk, D. H., Synyavsʹkyy, O. Y, Savchenko, V. V. (2015). Vplyv yakosti elektrychnoyi enerhiyi na tekhnolohichni protsesy v tvarynnytstvi [Influence of electric power quality on technological processes in animal husbandry], Enerhetyka ta avtomatyka, 3. 60–69. [in Ukrainian]
[2]    Kaletnik, H. M. (2010). Biopalyvo. Prodovolcha, enerhetychna ta ekonomichna bezpeka Ukrainy: Monohrafiia [Biofuels. Food, Energy and Economic Security of Ukraine: Monograph]. Kyiv: Khai-Tek Pres. [in Ukrainian].
[3]    Stadnik, M. I. (2018). Optymizatsiya vyroblenoho heneruyuchoho obladnannya avtonomnoho enerhopostachannya tvarynnytsʹkoyi fermy pry postiynomu biohazu [Optimization of the composition of the livestock farm's autonomous energy supply generating equipment using biogas]. Tekhnika, enerhetyka, transport APK, 2(101), 81–88. [in Ukrainian].
[4]    Kernasyuk, Yu. V. (2010). Naukovo-metodolohichni pidkhody do vyznachennya sobivartosti vyrobnytstva ta ekonomichnoyi efektyvnosti produktsiyi bioenerhetychnoyi utylizatsiyi hnoyu [Scientific-methodological approaches to determination of production cost and economic efficiency of bioenergy manure utilization products]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, 17. 61–68. [in Ukrainian].
[5]    Halchynska, Y. M. (2018). Rozvytok vitchyznyanoho potentsialu vyrobnytstva biohazu [Development of domestic biogas production potential]. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, 5(90). 19–27. [in Ukrainian].
[6]    Paton, B. E. Klyuy, M. I., Korotynsʹkyy, O. Y. (2012). Umovy efektyvnoho zastosuvannya sonyachnykh elektroenerhetychnykh system [Conditions for the efficient use of solar power systems]. Visn. NAN Ukrayiny, 3, 48–58. [in Ukrainian].
[7]    Osmonov, O. M. (2017). Raschet bioyenergeticheskoy ustanovki: Metodicheskiye ukazaniya [Calculation of bioenergetic installation: Guidelines]. Moskva: FGBNU «Rosinformagroteh». [in Russian].
[8]    Smolyar, V. I. (2013) Obgruntuvannya tekhnolohichnykh parametriv molochnoyi fermy rodynnoho typu [Substantiation of technological parameters of dairy farm of family type]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 3(32), 130–133. [in Ukrainian].
[9]    Strashko, V. V. (2005). Metodyka i prohrama rozrakhunku nadkhodzhennya sonyachnoyi radiatsiyi na dovilʹno oriyentovanu ploshchynu [Methods and program for calculation of solar radiation intake on an arbitrarily oriented plane]. Problemy zahalʹnoyi enerhetyky, 12, 65–68. [in Ukrainian].
[10]    Kravchenko, V. P., Kravchenko, E. V., Bondar, I. V. (2015). Instrumentalʹne vyznachennya insolyatsiyi v rayoni m.Odesy [Instrumental definition of insolation in the area of Odessa]. Énerhosberezhenye. Énerhetyka. Énerhoaudyt, 5. 38–46. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

 

Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Tokarchuk Olexiy A.

Ph.D., Assoc., VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Veselovska Nataliia R.

Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Polevoda Yuri A.

Ph.D., Assoc., VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Bandura V. N. - Ph.D., Full professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, Russian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).