logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(116)

Published: 2022.04.29
DOI: 10.37128/2520-6168-2022-1


Description:
The journal solves the problems of creation and improvement of machinery and technologies for agriculture: 131 - Applied Mechanics, 132 - Materials Science, 133 - Industrial Engineering, 141 - Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, 208 - Agricultural Engineering.

Read about journal

JUSTIFICATION OF THE STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE ADAPTIVE THREE-PIPE HEAT EXCHANGER FOR ANIMAL ROOM

DOI: 10.37128/2520-6168-2022-1-17
PDF Повернутись

Vitalii Yaropud – Ph.D. of Engeneering, Associate Professor at the Department of Machinery and Equipment of Agricultural Production of Vinnytsia National Agrarian University (3, Sonychna St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, +380978399834, yaropud77@gmail.com, http://orcid.org/ 0000-0003-0502-1356).

Ihor Kupchuk  – Ph.D. of Engeneering, Associate Professor at the Department of General Technical Disciplines and Labor Protection of Vinnytsia National Agrarian University (3, Sonychna St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, +380978173992, kupchuk.igor@i.ua, http://orcid.org/0000-0002-2973-6914).

Serhiy Burlaka  – Doctor of Philosophy, Senior Lecturer, Department of Technological Processes and Equipment of Processing and Food Production, Vinnytsia National Agrarian University (3 Solnechnaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: ipserhiy@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8036-1743).

Annotation

As a result of the research, an adaptive three-pipe heat exchanger was developed, containing coaxially installed pipes, a condensate drain pipe, an exhaust shaft passing through the outer pipe, a supply fan, an exhaust fan, distribution openings, an air filter, and a duct electric heater. The adaptive three-pipe heat exchanger is additionally equipped with servo drives with dampers, temperature sensors, air velocity sensors installed on all distribution openings, an air quality sensor located in the room, a control unit that is connected to the supply fan, exhaust valve by means of signal wires. heater, servo drives, temperature sensors, air speed sensors and air quality sensor As a result of theoretical studies, confirmed experimentally (correlation coefficient R = 0.98), a method was developed and based on it an algorithm for determining the area of holes in the air duct of an adaptive three-pipe heat exchanger for livestock buildings was developed . It has been established that the distance between the holes gradually decreases to a certain value in the opposite direction of the air flow. However, there is a slight reduction in distance at the end of the heat exchanger duct due to the backflow of air that collides with the plugged end.

Keywords: microclimate, livestock building, ventilation, heat exchanger, automation, parameters, research, dependencies.

List of references

[1]    Díbírov, R.M. (2013). Vpliv klímatichnikh faktorív na produktivníst' korív u spekotnu pogodu. Naukovo-tekhníchniy byuleten' ÍT NAAN. №109. S. 53–57. [in Ukrainian].
[2]    Il'in, I.V., Kuryachiy, M.G., Ignatkin, I.YU. (2011). Vliyaniye parametrov mikroklimata na produktivnost' sviney. Perspektivnoye svinovodstvo: teoriya i praktika. S. 37–38. [in Ukrainian].
[3]    Fialko, N.M., Sherenkovskiy, YU.V., Stepanova, A.I., Navrodskaya, R.A., Golubinskiy, P.K., Novakovskiy, M.A. (2008). Effektivnost' sistem utilizatsii teploty otkhodyashchikh gazov energeticheskikh ustanovok razlichnogo tipa. Promyshlennaya teplotekhnika. t. 30, № 3. S. 68–76. ISSN 0204-3602. [in Ukrainian].
[4]    Martynova, Ye.N., Yastrebova, Ye.A. (2012). Formirovaniye mikroklimata zhivotnovodcheskikh pomeshcheniy pod vozdeystviyem temperatury naruzhnogo vozdukha. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. № 4. S. 24–27. [in Ukrainian].
[5]    Yaropud, V., Hunko, I., Aliiev, E., Kupchuk, I. Justification of the mechatronic system for pigsty microclimate maintenance. Agraarteadus, Journal of Agricultural Science, 2021, XXXII (2): 341–351. DOI: 10.15159/jas.21.23. [in Ukrainian].
[6]    Pryshlyak, V.M., Yaropud, V.M. (2015). Optymizatsiya tekhnolohichnykh parametriv teplomasoobminnoho protsesu v teploobminnykakh kontsentrychnoho typu. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. № 1. S.85–90. [in Ukrainian].
[7]    Yaropud, V. (2021).  Analytical study of the automatic ventilation system for the intake of polluted air from the pigsty. Scientific horizons. Vol. 24. No. 3. P.19–27.  [in English].
[8]    Kaletnik, H.M., Yaropud, V.M. (2021). Fizyko-matematychna modelʹ ventylyatsiynoyi systemy nahnitannya chystoho povitrya u tvarynnytsʹkykh prymishchennyakh. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. № 3 (114). S. 4–15. [in Ukrainian].
[9]    Kuzich, R.V. Trubchatiy rekuperator tepla ventilyatsíynogo povítrya na zustríchnikh potokakh : pat. 27057 Ukraí̈na : MPK (2016.01) F24F 7/000 № u 2007 07023; zayavl. 22.06.2007; opubl. 10.10.2007. [in Ukrainian]. 
[10]    Pryshlyak, V.M., Yaropud, V.M., Babyn, I.A. Trytrubnyy teploutylizator: pat. 133549 Ukrayina: MPK (2016.01) F24F 3/052 № u 201811361; zayavl. 19.11.2018; opubl. 10.04.2019, Byul. № 7.  [in Ukrainian].
[11]    Yaropud, V.M. Teploutylizator dlya tvarynnytsʹkykh prymishchenʹ. Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. 2017. № 4 (87). S. 124–128.  [in Ukrainian].
[12]    Hunko, I., Prishliak, V., Yaropud, V., Branitskyy, Y. (2017). Three-pipe concentric heat exchanger for sty. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Vol. 19. No 3. 33–37. [in English].
[13]    Pryshlyak, V.M., Yaropud, V.M., Kovyazin, O.S., Aliyev, E.B. (2015). Obgruntuvannya heometrychnykh parametriv roztashuvannya otvoriv u povitroprovodi trʹokhtrubnoho kontsentrychnoho teploutylizatora. Promyslova hidravlika i pnevmatyka. № 4(46). S. 83–85. [in Ukrainian].
[14]    Pryshlyak, V.M., Yaropud, V.M. (2014).  Obgruntuvannya konstruktyvnykh parametriv rekuperatyvnykh teploutylizatoriv dlya tvarynnytsʹkykh prymishchenʹ. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky. Vinnytsya. Vypusk 2 (85). S. 102-112.  [in Ukrainian].
[15]    Pryshlyak, V.M., Yaropud, V.M., Kovyazin, O.S., Aliyev, E.B. (2014). Teoretychni doslidzhennya pnevmovtrat trʹokhtrubnoho kontsentrychnoho teploutylizatora. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: tekhnika ta enerhetyka APK. Vyp. 196. ch. 3. S. 192–199.  [in Ukrainian].
[16]    Yaropud, V.M. (2020). Doslidzhennya protsesu funktsionuvannya ta optymizatsiya konstruktyvno-tekhnolohichnykh parametriv trytrubnoho rekuperatora. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. №1 (108). S. 23–32. [in Ukrainian].
[17]    Aliyev, E.B., Yaropud, V.M., Bilous, I. M. (2020). Obgruntuvannya skladu enerhozberihayuchoyi systemy zabezpechennya mikroklimatu v svynarsʹkykh prymishchennyakh. Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. Vinnytsya, VNAU. № 2 (97). S. 29–137. DOI: 10.37128/2306-8744-2020-2-14. [in Ukrainian].
[18]    Baron, V.G., Gershkovich, V.G. Pristríy utilízatsíí̈ tepla vityazhnogo povítrya: pat. 11134 Ukraí̈na: 7F24F7/007 № u 2005 04888; zayavl. 23.05.2005; opubl. 15.12.2005, Byul. № 12. [in Ukrainian].
[19]    Goncharuk, I. V., Yaropud, V. M., Alíêv, Ye. B., Kupchuk, Í. M. Patent Ukraí̈ni na korisnu model' 148273, MPK F24F 3/052 (2006.01), F24F 7/04 (2006.01). Adaptivniy tritrubniy teploutilízator. Zayavnik: Vínnits'kiy natsíonal'niy agrarniy uníversitet, № u202101276. Zayavl. 15.03.2021. Opubl. 21.07.2021, byul. № 29. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).