logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2(113)

Published: 2021.06.29
DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2


Description:
The journal solves the problems of creation and improvement of machinery and technologies for agriculture: 131 - Applied Mechanics, 132 - Materials Science, 133 - Industrial Engineering, 141 - Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, 208 - Agricultural Engineering.

Read about journal

RESULTS OF THE PRODUCTION INSPECTION OF THE AUTOMATIC MILK WASHING LINE OF MILKING INSTALLATIONS

DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2-9
PDF Повернутись

Ihor Babyn – Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of machinery and equipment for agricultural production of Vinnytsia National Agrarian University (St. Soniachna, 3, Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: ihorbabyn@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7070-4957 ).

Annotation

Creation of automated technical and technological support of the system of washing milking installations, which intensifies the process without additional costs, becomes of paramount importance in solving the problem of improving the quality of milk. The purpose of the research is to conduct a production inspection of the developed automated system for flushing milk lines of milking parlors. On the basis of the received mathematical models of process of work of washing of milking installations with air and hydro-injectors, and also the photodetector of definition of pollution of the milk line of the milking parlor the automatic system of its washing is developed. energy consumption.
As a result of industrial inspection of automatic milking line washing systems, it was found that the lowest value of microbiological contamination of milk (number of mesophilic aerobic and facultative-anaerobic microorganisms) is observed for the variant with adaptive washing duration and adaptive mode of air injectors. For UDE-16 the Christmas tree makes 82 thousand CFU/cm3 (extra grade of milk), and for UDM-100 "Bratslavchanka" – 248 thousand CFU/cm3 (the highest grade of milk).
As a result of production inspection of the automatic milking line washing system of milking installations, it was found that the lowest values of water consumption are observed for the variant with the shortest washing duration (5 min/10 min/ 5 min) For UDE-16 the Christmas tree makes 185 l, and for UDM-100 "Bratslavchanka" – 268 l. The lowest value of energy consumption is observed for the basic version of the flushing system (without additional equipment). For UDE-16 the Christmas tree makes 13,5 kWh, and for UDM-100 "Bratslavchanka" – 21,4 kWh.

Keywords: milking parlors, washing system, parameters, tests, automation.

List of references

[1]    Shevchenko, I.A., Aliyev. E.B. (2013). Naukovo-metodychni rekomendatsiyi z bahatokryterialʹnoho vyrobnychoho kontrolyu doyilʹnykh ustanovok [Scientific and methodical recommendations on multicriteria production control of milking parlors]. Edited by Doctor of Technical Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS of Ukraine, I.A. Shevchenko. Zaporozhye: Accent Invest-trade. ISBN 978-966-2602-41-VIII. [in Ukrainian].
[2]    Palii, A.P., Ishchenko, K.V., Bredykhin, V.V., Gurskyi, P.V., Levkin, D.A., Antonіuk, A.A., Opryshko, A.Y., Kovalchuk, Y.O., Anastasieva, O.A., Paliy, A.P. (2021). Effect of various milking equipment on milk ejection in high-yielding cows. Ukrainian Journal of Ecology. 11(1). 18–24. doi: 10.15421/2020_303. [in English].
[3]    Paliy, A., Nanka, O., Ishchenko, K., Paliy, A. (2019). Research on high-yielding dairy cow treatment techniques during milking. ABAH Bioflux. 11(1). 1–11. http://www.abah.bioflux.com.ro.[in English].
[4]    Paliy, A., Aliiev, E., Paliy, A., Ishchenko, K., Shkromada, O., Musiienko, Y., Plyuta, L., Chekan, O., Dubin, R., Mohutova, V. (2021). Development of a device for cleansing cow udder teats and testing it under industrial conditions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1(1(109), 43–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.224927. [in English].
[5]    Vedishchev S.M. (2006). Mekhanizatsiya doyeniya korov: Ucheb. posobiye. Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta. [in Russian].
[6]    Pun'ko, A. I. (2006). Obosnovaniye parametrov avtomata promyvki doil'noy ustanovki AP-100. Vesshch Natsyyanal'nay Akademi Navuk Belarus'. 5. 199–201. [in Russian].
[7]    Mamedova, R. A. (2008). Intensifikatsiya tsirkulyatsionnoy promyvki doil'nykh ustanovok: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Moskva. [in Russian].
[8]    Shevchenko, I.A., Aliev, E.B. (2013). Strategy for the development of an automated management system for dairy cattle breeding. VNIIMZh Bulletin. Series: Mechanization, automation and machine technologies in animal husbandry. Moscow, 3 (11). 37–43. [in Russian].
[9]    Linnik, Yu.A., Aliev, E.B., Pavlenko, S.I. (2014). Mathematical model of the movement of the milk-air mixture along the milk line of the milking installation. Scientific and technical progress in agricultural production: materials of the Intern. scientific and technical Conf .: in 3 volumes. RUE "Scientific and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus on Agricultural Mechanization". Minsk, 3. 181–185. [in Russian].
[10]    Dmytriv, V., Dmytriv, I., Lavryk, Yu., Horodeckyy, I. (2018). Models of adaptation of the milking machines systems. BIO Web of Conferences: Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering. 10. 02004. https://doi.org/10.1051/bioconf/20181002004. [in English].
[11]    Aliyev, E.B. (2012). Rezulʹtaty eksperymentalʹnykh doslidzhenʹ vakuumnoyi systemy molochno-doyilʹnoho obladnannya. Naukovyy visnyk Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Melitopolʹ: TDATU, 2(2). 108–115. [in Ukrainian].
[12]    Babyn, I. A. (2019). Doslidzhennya yavyshcha adheziyi mizh vidkladennyamy i poverkhneyu molokoprovidnoyi liniyi. VIII Vseukrayinsʹka naukovo-tekhnichna konferentsiya «Tekhnichnyy prohres u tvarynnytstvi ta kormovyrobnytstvi». smt. Hlevakha: NNTS «IMES·H». 2-27 hrudnya 2019 r. Hlevakha-Kyyiv. 7–9. [in Ukrainian].
[13]    Matveyev, V.YU. (2011). Povysheniye effektivnosti promyvki doil'nykh ustanovok na osnove pnevmomekhanicheskogo intensifikatora s aktivnymi rabochimi organami: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Moskva. [in Russian].
[14]    Khar'kov, S. V. (1983). Obosnovaniye rezhima promyvki doil'noy ustanovki unifitsirovannogo ryada i razrabotka tekhnicheskikh sredstv dlya yego realizatsii: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Rostov-na-Donu. [in Russian].
[15]    Berezutskiy, V. I. (2000). Sovershenstvovaniye tekhnologii tsirkulyatsionnoy moyki molokoprovoda doil'noy ustanovki UDS-ZA: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Zernograd. [in Russian].
[16]    Ostroukhov, A. I. (2013). Povysheniye effektivnosti ochistki doil'no-molochnogo oborudovaniya shchelochnymi moyushchimi rastvorami v vode razlichnoy zhestkosti: Dis. ... kand. tekhn. nauk. Moskva. [in Russian].
[17]    Ostroukhov, A. I., Puchin, Ye. A. (2012). Sovremennoye moyushcheye sredstvo dlya ochistki doil'no-molochnogo oborudovaniya. Vestnik FGOU VPO MGAU. 5(56). 14–17. [in Russian].
[18]    Panin, A. A. (2010). Sovershenstvovaniye sistemy kontrolya vnutrenney poverkhnosti molokoprovoda doil'noy ustanovki. Izvestiya OGAU. 2(26). Orenburg. 67–69. [in Russian].
[19]    Babyn, I. A., Yaropud, V. M., Hrytsun, A. V., Pryshlyak, V. M. Patent Ukrayiny na korysnu modelʹ 140923, MPK A01J 7/02 (2006.01). Avtomatychna systema promyvannya molokoprovidnoyi liniyi doyilʹnykh ustanovok. Zayavnyk: Vinnytsʹkyy natsionalʹnyy ahrarnyy universytet, № u201909823. Zayavl. 16.09.2019. Opubl. 10.03.2020, byul. № 5. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).