logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2(109)

Published: 2020.08.28
DOI: 10.37128/2520-6168-2020-2


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

SUBSTANTIATION OF THE CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE CAVITATION DISPERSATOR-HOMOGENIZER OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS OF PLANT ORIGIN FOR FODDER PURPOSES

DOI: 10.37128/2520-6168-2020-2-1
PDF Повернутись

Aliyev Yelchin – Doctot of Technical Sciences, senior researcher, associate professor of the departments of mechanization of production processes in animal husbandry of Dnipro State Agrarian and Economic University (St. S.Efremova, 25, Dnipro, Ukraine, 49000, e-mail: aliev@meta.ua).
Mykolenko Svitlana – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of Storage and Processing of Agricultural Products Department of Dnipro State Agrarian and Economic University (25, Serhiy Yefremova St., Dnipro, Ukraine, 49000).
Yaropud Vitaliy – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of machinery and equipment for agricultural production of Vinnytsia National Agrarian University (St. Soniachna, 3, Vinnytsia, Ukraine, 21008, e-mail: yaropud77@gmail.com).
Malegin Roman – undergraduate of the departments of mechanization of production processes in animal husbandry of the Dnipro State Agrarian and Economic University (25 Sergiy Efremov St., Dnipro, Ukraine, 49000).

Annotation

An urgent task is to increase the efficiency of preparation of high-quality feed through the use of technological processes of dispersion and homogenization with cavitation processing of feed components. The aim of the research is to substantiate the constructive-technological scheme of cavitation dispersant-homogenizer of agricultural raw materials of plant origin for feed purposes. As a result of research, the design of the working bodies (rotor and stator) of the cavitation dispersant-homogenizer was proposed and justified. Structurally, stator resonators and rotor confusers at the moment of their comparison form blades, the curvature of which repeats the curvature of the impeller of a centrifugal pump. To verify the operation of the proposed working bodies of the cavitation dispersant-homogenizer, numerical simulation was performed using the Star CCM + software package. Modeling was carried out using the model of multiphase interaction, Eulerian multiphase, volumetric fluid method (VOF). The phase motion obeys the k-ε turbulence model. At the first, the approximate mixture was presented as a two-phase liquid-gas medium, while the gas is the gaseous phase of the liquid. The thermodynamic state of the mixture was allowed as a resolving multiphase temperature. It was assumed that the liquid in the process of movement had a constant density, and the gas was ideal. The interaction between the liquid-gas phases obeyed the VOF-VOF bulk fluid and Schnerr-Sauer cavitation models. As a result of numerical simulation of the cavitation dispersion process on the developed design, its effectiveness is proved as a pump for pumping liquids with components of the feed mixture, as well as a grinder using a hydro-shock, which is formed as a result of cavitation in the stator resonators and rotor confusers.

Keywords: livestock, feed supply, processing, dispersant, cavitation.

List of references

[1]     Bratishko, V. V. (2017). Mekhaniko-tekhnolohichni osnovy pryhotuvannya povnoratsionnykh kombikormiv hvyntovymy hranulyatoramy [Mechanical-technological bases of preparation of full-feed compound feeds with screw granulators]. dys... d-ra tekhn. nauk: 05.05.11. Hlevakha, 2017. 397 p. [in Ukrainian].
[2]     Shatskyy, V. V. (1998). Modelyrovanye mekhanyzyrovannykh protsessov pryhotovlenyya kormov [Modeling of mechanized feed preparation processes]. Zaporozhʹe. 139 p. ISBN 966-05291-3-1. [in Ukrainian].
[3]     Shevchenko, I., Shatskyy, V., Makhmudov, I. (2009). Suchasni tekhnolohiyi zabezpechennya tvarynnytstva ekolohichno chystymy kormamy [Modern technologies of providing livestock with environmentally friendly feeds]. Ahro perspektyva. № 11(107). pp. 74-78. [in Ukrainian].
[4]     Adamchuk, V. V., Bratyshko, V. V., Kudrynetskyy, R. B. (2013). Mekhanyzatsyya y avtomatyzatsyya proyzvodstva moloka [Mechanization and automation of milk production]. Nezhyn. CHP Lysenko N.M. 324 p. [in Russian].
[5]     Prysyazhnyuka, M. V., Petrychenka, V. F. (2013). Systema tekhnolohiy ta mashyn dlya vyrobnytstva moloka i yalovychyny [System of technologies and machines for milk and beef production]. Ahrarna nauka. 336 p. [in Ukrainian].
[6]     Aliyev, E. B., Patsula, O. M., Hrytsenko, V. T. (2017). Tekhnolohiya kompleksnoyi bezvidkhidnoyi pererobky makukhy z nasinnya oliynykh kulʹtur z oderzhannyam vysokoyakisnykh povnotsinnykh proteyinovykh dobavok u vyhlyadi pelet ta tverdoho biopalyva [Technology of complex waste-free processing of meal from oilseeds with obtaining high-quality full-fledged protein additives in the form of pellets and solid biofuels]. Naukovo-metodychni rekomendatsiyi. Instytut oliynykh kulʹtur Natsionalʹnoyi akademiyi ahrarnykh nauk Ukrayiny. Zaporizhzhya. STATUS. ISBN 978-617-7353-59-0. [in Ukrainian].
[7]     Opeyda, Y., Shvayka, O. (2008). Hlosariy terminiv z khimiyi [Glossary of terms in chemistry]. In-t fizyko-orhanichnoyi khimiyi ta vuhlekhimiyi im. L.M.Lytvynenka NAN Ukrayiny, Donetsʹkyy natsionalʹnyy universytet. Donetsʹk. «Veber». 758 p. ISBN 978-966-335-206-0. [in Ukrainian].
[8]     Knépp, R., Deyly Dzh., K Hémmyt, F. (1974). Kavytatsyya [Cavitation]. Myr.678 p. [in Russian].
[9]     Tymofeev, N. P. (2003). Rastytelʹnyy belok y rehulyatsyya eho urovnya v kor-moproyzvodstve [Plant protein and regulation of its level in cormoproduction] [Internet resurs]. Ahenstvo nauchno-tekhnycheskoy ynformatsyy. Nauchno-tekhnycheskaya byblyoteka: statʹy y pub-lykatsyy. Ystochnyk. SciTecLibrary.ru. URL: http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6494.html.  [in Russian].
[10]     Proyzvodstvo belkovykh kormov y dobavok k nym na osnove kavyta-tsyonnoho yzmelʹchytelya [Production of protein feeds and additives based on cavitation grinder] [Internet resurs]. Federalʹnoe Hosudarstvennoe Unytarnoe Predpryyatye Vneshneékonomycheskoe Obʺedynenye. Sayt FHUP “Lytsenzyntorh”. 2012. URL: http://www.licenz.ru/protein_feed.html. [in Russian].
[11]     Skryl, Y. Y., Kovalchuk, A. N. (2011). Kavytatsyonnaya tekhnolohyya y oborudovanye dlya proy-zvodstva zhydkykh kormov [Cavitation technology and equipment for the production of liquid feed]. Materyaly mezhdunarodnoy zaochnoy nauchnoy konferentsyy «Problemy sovremennoy ahrarnoy nauky». 15 oktyabrya 2011. Krasnoyarsk. KHAU. [in Russian].
[12]     Shevchenko, I. A., Pavlichenko, V. M., Lykhodid, V. V., Zabudchenko, V. M. (2013). Analiz konstruktsiy tekhnichnykh zasobiv dlya vyrobnytstva vysokozasvoyuvanykh kormiv [Analysis of designs of technical means for the production of highly digestible feed]. Zahalʹnoderzhavnyy mizhvidomchyy naukovo-tekhnichnyy zbirnyk KNTU «Konstruyuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya silʹsʹkohospodarsʹkykh mashyn». Vyp. 43. CH.1. Kirovohrad: KNTU. pp. 179-184. [in Ukrainian].
[13]     Pavlichenko, V. M., Troyitska, O. O., Lykhodid, V. V. (2012). Obgruntuvannya tekhniko-tekhnolohichnykh osnov enerhooshchadnoho vyrobnytstva kormovoyi dobavky na osnovi roslynnoyi syrovyny [Substantiation of technical and technological bases of energy-saving production of feed additives based on vegetable raw materials]. Mekhanizatsiya, ekolohizatsiya ta konvertatsiya biosyrovyny v tvarynnytstvi: zb. nauk. pratsʹ. In-t mekh tvarynnytstva NAAN. Zaporizhzhya. Vyp. 1 (9). pp. 10-21. [in Ukrainian].
[14]     Pavlichenko, V. M., Lykhodid, V. V., Luts, P. M., Sichkar, A. V., Doruda, S. O. (2014). Obgruntuvannya optymalʹnykh rezhymiv roboty udoskonalenoho zrazka rotorno-kavitatsiynoho dysperhatora pry podribnenni roslynnykh kormiv [Substantiation of the optimal modes of operation of an improved sample of a rotary-cavitation dispersant during grinding of plant feeds]. Zahalʹnoderzhavnyy mizhvidomchyy naukovo-tekhnichnyy zbirnyk KNTU «Konstruyuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya silʹsʹkohospodarsʹkykh mashyn». Vyp. 44. CH.1. Kirovohrad: KNTU. pp. 252-258. [in Ukrainian].
[15]     Aliyev, E. B., Luts, P. M., Vereta, V. V. (2019). Obgruntuvannya konstruktyvno-tekhnolohichnoyi skhemy rotorno-kavitatsiynoho dysperhatora kormosumishey [Substantiation of the structural and technological scheme of the rotary-cavitation dispersant of forages]. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasni problemy ta tekhnolohiyi ahrarnoho sektoru Ukrayiny». 21 lystopada 2019. Nizhyn. pp. 15-23. [in Ukrainian].
[16]     Aliev, E. B., Bandura, V. M., Pryshliak, V. M., Yaropud, V. M., Trukhanska, O. O. (2018). Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry. INMATEH – CUPRINS. Vol. 54, Nr. 1. 2018. P. 95-104. [in English].
[17]     Aliyev, E. B., Labatyuk, Yu. M. (2017). Chyselʹne modelyuvannya mekhaniko-tekhnolohichnykh protsesiv ahropromyslovoho vyrobnytstva [Numerical modeling of mechanical and technological processes of agroindustrial production]. Suchasni problemy vdoskonalennya tekhnichnykh system i tekhnolohiy u tvarynnytstvi. Visnyk Kharkivsʹkoho Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. Kharkiv. Vyp. 180. pp. 67-71. [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

 

Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Tokarchuk Olexiy A.

Ph.D., Assoc., VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Veselovska Nataliia R.

Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Polevoda Yuri A.

Ph.D., Assoc., VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Bandura V. N. - Ph.D., Full professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, Russian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).