logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(100)

Published: 2018.04.12
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

THE ROLE AND PLACE OF TECHNICAL DIAGNOSIS IN THE SYSTEM OF TECHNICAL EXPLOITATION OF CARS IN AGRICULTURE

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

Baranovsky Victor – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department Technologies and equipment of welding production of Ivan Puluj Ternopil National Technical University (56, Ruska str., Ternopil, 46001, Ukraine).

Spirin AnatoliyPhD, Associate Professor of the Department of General Technical Disciplines and Occupational Safety at Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyshchaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: spirin-av@mail.ru).

Polevoda YuriyPhD, Associate Professor of the department Processes and equipment of processing and food industries named after Professor P.S. Bernik of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Sunny Str., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: vinyura36@gmail.com).

Tverdokhlib IgorPhD, Associate Professor of the Department of General Technical Disciplines and Occupational Safety of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnychna St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: igor@vsau.vin.ua).

Annotation

In improving the efficiency of using automotive equipment, it is of great importance to improve the planning and management of its maintenance and repair on the basis of modern technical means. This is ensured by the application of technical diagnosis of machines as an informational basis for the control system of maintenance and repair processes.

The practice of using diagnostic tools testifies to the possibility of reducing operating costs. This is achieved by increasing the actual resource used, reducing the number of repairs and saving spare parts.

As is known, the most important indicator of reliability is the absence of failures during the operation of the technical system. Due to early detection of defects and malfunctions, technical diagnostics can eliminate such failures in the course of maintenance, which increases the reliability and efficiency of operation, and also enables the technical systems to be operated according to their condition.

The article presents the urgency of technical diagnostics in the system of technical exploitation of cars in agriculture. The scheme of components of the system of technical diagnosing of cars in agriculture was developed and its characteristic was carried out.

Keywords: agriculture, automobiles, diagnostics, maintenance, repair, operation, technical condition.

List of references

[1]           Smirnov N.N. Metody obsluzhivaniya i remonta mashin po tekhnicheskomu sostoyaniyu / N.N. Smirnov, A.A. Itskovich. – M.: Znaniye, 1979. – 56 s.

[2]           Kotelyanets V.I. Ekonomika i organizatsiya transporta v sel'skom khozyaystve / V.I. Kotelyanets. – M.: Kolos, 1989. – 295s.

[3]           Byshov N.V. Povysheniye gotovnosti k ispol'zovaniyu po naznacheniyu mobil'noy sel'skokhozyaystvennoy tekhniki sovershenstvovaniyem sistemy diagnostirovaniya / N.V. Byshov, S.N. Borychev, I.A. Uspenskiy, G.D. Kokorev i dr. – Ryazan': FGBOU VPO RGATU, 2013, – 172 s.

[4]           Varnakov V.V. Tekhnicheskiy servis mashin sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya. / V.V. Varnakov, V.V. Strel'tsov, V.N. Popov, V.F. Karpenkov. – M.: Kolos, 2000. – 256 s.

[5]           Danilov I.K. Issledovaniye rezhima dignosirovaniya krivoshipno-shatunnoy gruppy dizel'nykh dvigateley po tolshchine maslyanogo sloya / A.S Denisov, I.K. Danilov // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo uni-versiteta. – 2003. – T.1 №1 (1) – S. 72–76.

[6]           Analiz faktorov, opredelyayushchikh effektivnost' funktsionirovaniya sis-temy vosstanovleniya avtomobil'noy tekhniki (vneshnikh i vnutrennikh): otchet o NIR / Kokorev G.D., Novosel'tsev V.N., Sokolov S.D. – Ryazan': RVVAIU, 1993. – 102 s.

[7]           Kas'yanov A.V. Konstruktsiya avtomobiley. Uchebnik: uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti «Avtomobili i avtomobil'noye khozyaystvo» / A.V. Kas'yanov. Penza: PGUAS, 2004. – 560 s.

[8]           Kuznetsov Ye.S. O nekotorykh napravleniyakh razvitiya tekhnicheskoy diagnostiki i nadezhnosti avtomobiley / Ye.S. Kuznetsov – M.: NIIAT, 1980. – 174 s.

[9]           Didmanidze O.N. Prgnozirovaniye parametricheskoy nadezhnosti dvigateley avtotransportnykh sredstv v normal'nom i spetsial'nom ekspluatatsionnykh rezhimakh / O.N. Didmanidze, D.V. Varnakov // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. – 2013. – №3. – S. 94–98.

[10]       Miroshnikov L.V. Diagnostirovaniye tekhnicheskogo sostoyaniya avtomo-biley na avtotransportnykh predpriyatiyakh / L.V. Miroshnikov, A.P. Boldin, V.I. Pal. – M.: Transport, 1977. – 213 s.

[11]       Maslov G.G. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya MTP. / Maslov G.G., Karabanitskiy A.P., Kochkin Ye.A. – Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet, 2008. – 142 s.

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).