logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(100)

Published: 2018.04.12
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

EXPERIMENTAL EQUIPMENT FOR THE STUDY OF A MULTIPLE WORKING BODY OF EXTRUDER

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

Dmitrenko Victor assistant of the department General technical disciplines and labor protection of Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyshchaya str., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: dmytrenko@vsau.vin.ua).

Annotation

Creation of new competitive equipment for the production of highly efficient compound feed for livestock production is one of the important tasks of the national economy of Ukraine. The installation, which has low energy consumption and increase of labor productivity with the advanced technological possibilities for production of a forage mixture of animals, is presented.

Keywords: feed briquettes, extruders, processing of fodder grain, working body, mathematical modeling.

List of references

[1]          Herman Kh. Shnekovыe mekhanyzmы v tekhnolohyy FRH / Kh. Herman. – L. : Mashynostroenye, 1975. – 230 s.

[2]          Zenkov R. L. Mashyny neprerыvnoho transporta : Uchebnyk dlya studentov vuzov, obuchayemыkhsya po spetsyal'nosty Podъemno–transportnыe mashynы y oborudovanye / R. L. Zenkov, Y. Y. Yvashkov, L. N. Kolobov // – 2–e yzd., perer. y dop. – M.: Mashynostroenye, 1987. – 432 s.

[3]          Makarov Yu. Y. Apparatы dlya smeshenyya sыpuchykh materyalov / Yu. Y. Makarov. – M. : Mashynostroenye, 1973. – 216 s.

[4]          Mekhanizmy z hvyntovymy prystroyamy / [B.M. Hevko, M.H. Danyl'chenko, R.M. Rohatyns'kyy ta in.]. – L'viv : Svit, 1993. – 208 s.

[5]          Hevko I.B. Naukovo–prykladni osnovy stvorennya hvyntovykh transportno–tekhnolohichnykh mekhanizmiv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktora tekhn. nauk : spets. 05.02.02 «Mashynoznavstvo» / I.B. Hevko. – L'viv, 2013. – 40 s.

[6]          Chernyaev N. P. Proyzvodstvo kombykormov / N. P. Chernyaev. – M. : Ahropromyzdat, 1989. – 224 s.

[7]          Adler Yu.P., Markova E.V., Hranovs'kyy Yu.V. Planyrovanye эksperementa pry poyske optymal'nыkh reshenyy / Yu.P. Adler, E.V. Markova, Yu.V. Hranovs'kyy // M.: Nauka, – 215s.

[8]          Revenko I.I. Mashyny ta obladnannya dlya tvarynnytstva: Pidruchnyk  /  I.I. Revenko, M.V. Brahinets', V.I. Rebenko // – K.: Kondor, 2011. – 731s

[9]          Dushyns'kyy V.V. Osnovy naukovykh doslidzhen'. / V.V. Dushyns'kyy // K.:Vyshcha shkola, 2002. – 386 s.

[10]      Tekhnika sil's'kohospodars'ka.  Mashyny ta obladnannya dlya pryhotuvannya kormiv. Metody funktsional'nykh vyprobuvan': HSTU 46.007–2000 –  [Chynnyy vid 2001 – 01 – 01]. – K.: Minahropolityky Ukrayiny, 2000. – 74 s. – (Haluzevyy standart Ukrayiny).

[11]      Wiliams J.C. The mixing and segregation of particulates solids of different particle size / Williams J.C., Khan M.J. – Chem. Eng., January, 1973.

[12]      Ziegler F, Technische Mechanik der festen und slussigen Korper / F, Ziegler, Springer Verlag, Wien, 1985.  18

[13]      Klassen, N.P. Hranulyrovanye [Tekst] / N.P.Klassen, Y.H.Hryshaev, Y.P. Shomyn –M.: Khymyya, 1991. – 240 s.

[14]      Shtefan Ye.V. Ynformatsyonnaya tekhnolohyya proektyrovanyya tekhno–lohycheskoho oborudovanyya dlya mekhanycheskoy obrabotky dyspersnыkh materyalov [Tekst] / Ye.V. Shtefan // Obrabotka dyspersnыkh materyalov y sred. Teoryya, yssledovanyya, tekhnolohyy, oborudovanye. – 2002. –Vыp. 12. – S.72–78.

[15]      Shtefan, Ye.V. Vykorystannya metodiv matematychnoho modelyuvannya dlya proektuvannya vuzliv presa–hranulyatora [Tekst] / Ye.V.Shtefan, D.V. Ryndyuk // Mekhanika ta informatyka: III–ya Mizhnar. konf. molodykh vchenykh.: zbirnyk stat. – Khmel'nyts'kyy, 2005. – S. 172 – 175.

[16]      Patent na korysnu model' # 109801. Ukrayina, B30B 11/00, A23K 40/20 (2016.01). Ustanovka dlya formuvannya kormovykh bryketiv / Lyashuk O. L.; Hevko B.M.; Dyachun A. Ye.; Badyshchuk V. I.; Dmytrenko V.P.. (Ukrayina). – u201601809. Zayavl. 25.02.2016.; Opubl. 12.09.2016r., Byul.#17.– 5s.;

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).