logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(116)

Published: 2022.04.29
DOI: 10.37128/2520-6168-2022-1


Description:
The journal solves the problems of creation and improvement of machinery and technologies for agriculture: 131 - Applied Mechanics, 132 - Materials Science, 133 - Industrial Engineering, 141 - Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, 208 - Agricultural Engineering.

Read about journal

PERFECTION OF FUNDAMENTALS OF MATHEMATICAL METHOD OF DESIGN OF HYDROSYSTEMS OF DRIVE OF TECHNICAL MACHINES

DOI: 10.37128/2520-6168-2022-1-14
PDF Повернутись

Svetlana Kravets – Assistant of the Department "Technological Processes and Equipment of Processing and Food Production" of Vinnytsia National Agrarian University (3 Sunny Street, Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: swkravec2017@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8296-1929).

Annotation


The vast majority of modern research on the study of hydromechanical systems is based on the use of the theory of automatic control and management. One of the main components of technical machines and cells are their drives. Hydraulic drives are often used as power. In general, its functional and operational characteristics have a decisive influence on the properties of hydrodynamic systems and general technical machines. In this regard, close attention is paid to the study of hydraulic power drives. However, the power hydraulic drive of technical machines and units in one form or another necessarily includes both electric and mechanical drives, which turns it into a system of various drive systems. The vast majority of modern research is devoted to the study of hydraulic drives, which are based on spool-type hydraulics, which limits the possibility of using new structural materials in the drive systems of technical machines.
Many technical machines and installations, especially in agro-industrial complexes, work in harsh conditions, with high temperatures and dust, low quality of working fluid and other unfavorable characteristics that significantly reduce the reliability of drive systems equipped with hydraulic spool types and quality equipment. At current levels of working pressure in the hydraulic system, the forces and speeds of the working bodies of technical machines and units of the agro-industrial complex, the compressibility of the working fluid and the flexibility of the hydraulic elements of the drive system are determined, become noticeable, which requires further improvement of theory and methodology.
The theoretical basis of the method of calculating the equipment drive system has been improved on the basis of the complex characteristics of the hydraulic system introduced by the author - the resulting volumetric stiffness is used to simplify the drive modeling process by increasing the accuracy of calculation and analysis of its results.

Keywords: method, hydraulic drive, volume rigidity, modeling, drive, system, machine.

List of references

[1]    Ratushna, N., Mahmudov, I., Kokhno A. (2007). Metodychni pidkhody do stvorennia novoi silskokhospodarskoi tekhniky u vidpovidnosti z vymohamy rynku naukoiemnoi produktsii. MOTROL. 9А. 119–123. [in Ukrainian].
[2]    Hunʹko I.V., Burlaka S.A., Yelenych A.P. (2018) Otsinka ekolohichnosti naftovoho palyva ta biopalyva z vykorystannyam metodolohiyi povnoho zhyttyevoho tsyklu. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Tom 2. 6 (267). S. 246–249. [In Ukrainian].
[3]    Lupеnkа, Yu. О., Меsеl-Vеsеliakа, V.Ya. (2012). Strаtеhіchni nаpriamy rоzvytku sіlskоhо hоspоdаrstvа Ukrаiny nа pеrіоd dо 2020 rоku. K. : NNTS “ІАЕ”. [in Ukrainian].
[4]    Okocha A. I., Antypenko A. M. (1996) Palyvno-mastylʹni ta inshi ekspluatatsiyni materialy. K.: Urozhay, 336 s. [In Ukrainian].
[5]    Muzychuk V.I., Nakhaychuk O.V., Komakha V.P. (2012) Vyznachennya zmistu i obʺyemu robit pry tekhnichnomu servisi. Zb.nauk.pr. VNAU. Seriya: Tekhnichni nauky. Vinnytsya: VNAU, № 11 (65). S. 242–247. [In Ukrainian].
[6]    Muzychuk V.I., Anisimov V. F. (2012) Orhanizatsiya robit pidpryyemstv tekhnichnoho obsluhovuvannya: navchalʹnyy posibnyk. Vinnytsya: FOP Rohalʹsʹka I.O., 240 s. [In Ukrainian].
[7]    Ivanov, N., Sharhorodskyi, S., Rutkevych, V. (2013). Matematicheskaia model hidroprivoda blochno-portsionoho otdelitelia konservirovannykh kormov. MOTROL. 5. 83–91.
[8]    Paсstуushеnkо, S.I. (2002). Pytаnnia оptymіzаtsіi tеkhnіchnykh systеm. Zbіrnyk nаukоvykh prаts NАU “Mеkhаnіzаtsіia sіlskоhоspоdаrskоhо vyrоbnytstvа”. Кyiv: Vydаvnytstvо NАU. Т.XI. 266–271. [in Ukrainian].
[9]    Hryhorʹyev M.A., Ponomarev N. N.,Karpenko V. V. (1979) Metodyka otsinky resursu dvyhuna zalezhno vid resursiv yoho detaley. M.: Avtomobilʹna promyslovistʹ, 10, S.4–6. [In Ukrainian].
[10]    Anisimov V. F., Yatskovsʹkyy V. I., Pʺyasetsʹkyy A. A. Ryaboshapka V. B. (2011) Napryamky stvorennya bahatopalyvnykh dvyhuniv na bazi dyzelʹnoho tsyklu. Promyslova hidravlika i pnevmatyka. №2 (32). C. 100-105. [In Ukrainian].
[11]    Burlaka S.A., Yavdyk V.V., Yelenych A.P. (2019) Metody doslidzhenʹ ta sposoby otsinky vplyvu palyv z vidnovlyuvanykh resursiv na robotu dyzelʹnoho dvyhuna. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. 2 (271). S. 212–220. [In Ukrainian].
[12]    Malakov O.I., Burlaka S.A., Mykhalʹova Y.O. (2019) Matematychne modelyuvannya ta osnovy konstruyuvannya vibratsiynykh zmishuvachiv. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. 5 (277). S. 30-33. [In Ukrainian].
[13]    Ivanov, M.I., Shаrhоrоdskyi, S.А., Rutkevych, V.S. (2013). Pіdvyshchеnnia еkspluаtаtsіinоi еfеktyvnоstі blоchnо-pоrtsіinоhо vyvаntаzhuvаchа kоnsеrvоvаnych kоrmіv shliakhоm hіdrоfіkаtsіi pryvоdа rоbоchиkh оrhаnіv [Improving the operational efficiency of the block-batch unloader of canned fodder by hydration of the drive of working bodies.]. Prоmyslоvа hіdrаvlіkа і pnеvmаtykа – Industrial hydraulics and pneumatics. 1(39). 91–96 [in Ukrainian].

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).