logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(100)

Published: 2018.04.12
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

STUDY OF THE MATHEMATICAL MODEL OF HYDRAULIC DRIVES SEGMENT-FINGER MOWER UNIT

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

Sereda Leonid PhD, Full Professor of the department of "Operation of machine-tractor park and technical service" of Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyshchaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: leonidsereda@vsau.vin.ua).

Rutkevych Volodymyr PhD, senior lecturer of the department "Machines and equipment for agricultural production" of the Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyschaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine,
e-mail:v_rut@ukr.net).

Ziniev Mikhail   assistant of the department "Operation of a machine-tractor park and technical service" of Vinnytsia National Agrarian University (3, Solnyschaya St., Vinnytsia, 21008, Ukraine, e-mail: misha1987@vsau.vin.ua).

Annotation

Sttudy will indicate the possibility of replacing mechanical drive segment-finger mower with the simple hydraulically function one, the simulation of dynamic processes occurring in the hydraulic drive system of segment-finger cutting unit. Describing of cutting process using a hydraulic drive segment-finger cutting unit. Creating mathematical model of the hydraulic drive and the results of its research. Based on the results of mathematical modeling it concluded that the mathematical model adequately reflects on the processes occurring in the hydraulic drive knives mower when specific load is applied to the working body and can be used for research in order to develop recommendations for the design and selection of optimum system parameters type.

Keywords: hydraulic, segment-finger cutter bar, mower, mowing, working body, dynamic loads, forces of inertia.

List of references

[1]          Ukrayina mozhe pochati Importuvaty moloko [Elektronniy resurs] Elektronna stattya. – 25 grudnya 2015. – Rezhim dostupu: http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-moze-pocati-importuvati-moloko.

[2]          Bideev, S.I. Razrabotka i obosnovanie parametrov kosilki s beskonechnyim nositelem rezhuschih elementov: avtoref. dis. na soiskanie nauch. stepeni kand. tekh. nauk: 05.20.01 „Tekhnologii i sredstva mekhanizatsii selskogokhozyaystva” / I.S. Bideev– Vladikavkaz,2010. – 14-21 s.

[3]          Gappoev, T.T. Nekotoryie voprosi uravnoveshivaniya rezhuschih apparatov s.h. uborochnykh mashin / T.T Gappoev. D.B. Tabuev. Tez. dokl. Vsesoyuznoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Sovmestnie metodyi i sredstva uravnoveshivaniya mashin i priborov». – M. – Volgograd, 1979.

[4]          Gappoev, T.T. Uravnoveshivaniya vyisokoskorostnogo rezhuschego aparata uborochnoy mashinyi / T.T Gappoev. D.B. Tabuev. - Mehanizatsiya i elektrifikatsiya selskogo hozyaystva. – M., 2001.

[5]          Sereda, L.P. Povyishenie effektivnosti protsessov uborki saharnoy sveklyi putem modernizatsii sveklouborochnyih mashin: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk: 05.05.11 „Mashiny i zasobi mekhanizatsiyi silskogospodarskogo virobnitstva” /L.P. Sereda. – VInnitsya,1985. – 56-62 s.148 s.

[6]          Kravchuk, V., Metodika viznachennya perevitrat paliva pri zmini tekhnichnogo stanu gidroprivodiv silskogospodarskikh mashin / V. Kravchuk, V. Gorbatov / MOTROL. – 2009.- 11A, 138–145.

[7]          Ratushna, N., Metodichni pidhody do stvorennya novoyi silskogospodarskoyi tekhniky u vidpovidnosti z vimogami rynku naukoemnoi produktsii / N. Ratushna, I. Mahmudov, A. Kokhno // MOTROL 2007. – № 9А, 119–123.

[8]          Istvan, Biro. Numerical investigation of kinematical functions of scythe driving mechanisms applied in agricultural mechanical engineering. ANNALS OF FACULTY ENGINNIRYNG HUNEDOARA – International journal of engineering. Tome IX (Year 2011). Fascicule 3. (ISSN 1584-2673).

[9]          Ivanov, N. Matematicheskaia model hidroprivoda blochno-portsionoho otdelitelia konservirovannykh kormov / N. Ivanov, S. Sharhorodskyi, V. Rutkevych // MOTROL 2013. –  Vol. 15. No 5. 8391.

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).